• tr
 • en
 • ru
Menü
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı borçlar hukukudur.

ITO Hukuk, borç ilişkilerinizde menfaatinizi gözeterek her türlü anlaşmazlığın çözümünde hukuki destek sağlar.

Borçlar hukuku kapsamında verilen hizmetler başlıca aşağıda sıralanmıştır.

 • Sözleşmelerin hazırlanması, usulüne uygun kurulması.
 • Sözleşmeden dönme, fesih ve sözleşmenin iptali işlemleri, gerekli ihtarnamelerin gönderilmesi.
 • Sözleşmenin haksız yere feshi nedeniyle doğan zararların giderilmesine ilişkin dava açılması.
 • Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma işlemleri.
 • Ön sözleşme hazırlanması.
 • Yetkisiz temsil sonucu tazminat davaları.
 • Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin organlarının haksız fiillerden kaynaklanan davaların yürütülmesi ve anlaşmazlıkların çözümü.
 • Kusursuz sorumluluğun olduğu durumlarda bundan ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü.
 • Trafik kazalarından ve her türlü haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi.
 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan uyuşmazlık davalarının yürütülmesi.
 • Sözleşmedeki genel işlem koşullarının denetimi.
 • Yanılma, aldatma ve korkutma halleriyle sözleşmenin kurulmuş olduğu durumlarda sözleşmenin iptali ve bu haller dolayısıyla tazminat davası açılması ve yürütülmesi.
 • Borçlunun temerrüdü hallerinde gecikme tazminatı, temerrüt faizi ve temerrüde bağlanan diğer sonuçların müvekkilin çıkarları doğrultusunda gözetilmesi ve temerrüt nedeniyle gerekli hukuki sürecin başlatılması.
 • Aşırı yararlanma (gabin) durumlarında zarar gören lehine sözleşmeyi iptal ederek edimin geri verilmesi ya da edimler arası oransızlığın giderilmesine ilişkin dava açılması.
 • Komşuluk hukukundan kaynaklanan ödevlerin yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü.
 • Alacağın devri sözleşmesinin hazırlanması ve işlemleri yapılması.
 • Borcun üstlenilmesi sözleşmesinin hazırlanması ve işlemlerin yapılması.
 • Borca katılma sözleşmesinin hazırlanması ve işlemlerin yapılması.
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması işlemleri.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun düzenlediği özel borç ilişkileri kapsamında yer alan;
  • satış sözleşmeleri,
  • taşınır ve taşınmaz mal satışı,
  • mal değişim sözleşmesi,
  • bağışlama sözleşmesi,
  • kira sözleşmesi,
  • ödünç sözleşmesi,
  • hizmet sözleşmeleri,
  • eser sözleşmeleri,
  • vekalet sözleşmeleri,
  • simsarlık sözleşmesi,
  • kefalet sözleşmesi,
  • ölünceye kadar bakma sözleşmesi ,
  • adi ortaklık sözleşmesi ve diğer kanunlarda tanımlanan özel sözleşmelerin

hazırlanması, bunlardan kaynaklanan davaların yürütülmesi ve hukuki anlaşmazlıkların çözülmesi.

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar