• tr
  • en
  • ru
Menü

7101 Sayılı Kanun’da “Torbada Kalan” Hükümler

7101 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” bugün (15.03.2018) Resmi Gazetede yayımlandı.

 

Söz konusu Kanun maddelerinin büyük çoğunluğu, İcra İflas Kanunu’ndaki konkordato ve iflas hükümlerine dair değişiklik ve eklemeler içeriyor. Ancak Kanun’un adından da anlaşılacağı gibi Kanun’daki bir kısım hükümler, “bazı kanunlarda” değişiklik yapmış durumda. Bu hükümler nedeniyle, 7101 sayılı Kanun’a “Torba Kanun” denilmesi mümkün gözüküyor. Bu yazıda, Kanun’da yer alan ancak iflas ve konkordato ile ilgisi bulunmayan yani “torba içinde kalan” hükümleri ve “bazı kanunlar”da ne şekilde değişiklik yapıldığını kısaca sıralayacağız.

 

1- Torba Kanun’un 47. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 21/2. fırkasında yapılan değişiklik ile rehinli alacaklara öncelik verildi.

Fıkranın eski hali şöyle:  “Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacaklarının, o eşya veya gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan önce gelir”.

Yeni hali ise şöyle: “Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir”.

 

2- Torba Kanun’un 53. maddesi ile 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15 maddesinde değişik yapıldı ve tahkim kararlarına karşı açılacak iptal davalarında Bölge Adliye Mahkemelerinin görevli olduğu hükmü getirildi.

Ayrıca Torba Kanun’un 54. maddesi ile 4686 sayılı Kanun’a ek madde eklendi ve “ek madde 1” ile 4686 sayılı Kanun kapsamında asliye hukuk mahkemesine verilen görev ve yetkilerin, uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi tarafından kullanılacağı belirtildi.

 

3- Torba Kanun’un 61. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/2. fıkrası değiştirilerek “miktar veya değeri 100.000,00 Türk Lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanacağı” hükmü getirildi.

 

4- Torba Kanun’un 56. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 274/1. fıkrasına cümle eklenmiş ve bilirkişi raporu hazırlanması için verilen “3+3” aylık süre, basit yargılama usulüne tabi davalar için kısaltılarak “2+2” ay olarak belirlendi.

 

5- Torba Kanun’un 56. maddesi ile 6100 sayılı HMK’nın 410/1. fıkrası değiştirilmiş ve tahkim yargılamasında mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli mahkemenin konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi olduğu belirtildi.

 

6- Torba Kanun’daki maddelerin çoğunluğu konkordatoya ilişkin düzenlemeler getiriyor ve bu düzenlemelere kısa bir yazı ile değinmek mümkün gözükmüyor. Ancak önemli bir değişiklik olarak belirtmek gerek ki; Torba Kanun’un 13. maddesine göre, konkordato işlemleri için görevli mahkeme, Asliye Ticaret Mahkemesi olarak belirlendi.

 

Yukarıda sıralanan değişiklikler Kanun’un yayımlandığı 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş durumda.

 

Bunun haricinde, Torba Kanun ile getirilen e-tebligat zorunluluğunu açıklayan yazımıza “arama” bölümünden sorgulayarak ulaşabilirsiniz.