• tr
  • en
  • ru
Menü

6183 S. KANUN KAPSAMINDAKİ ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ DEĞİŞTİ

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (torba kanun) 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Torba kanunun 9. maddesi ile 6183 sayılı Kanun’un 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 inci maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bu suretle maddelerin değişikliğe uğramış ilgili kısımları aşağıdaki şekildedir: 

Madde 55– Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur

Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15 gün içinde bildirmeleri istenir.”

 

Madde 56– Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.”

 

Madde 58– Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.”

 

Madde 60 –Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 15 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük müddetin bitmesini müteakip tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir.”

Böylece 6183 sayılı Kanun kapsamında kendisine ödeme emri tebliğ edilenler için dava açma süresi 7 günden 15 güne yükselmiştir.  

Torba kanunun 123. maddesine göre Kanun’un 9. maddesi 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle,  söz konusu değişiklik 2018 yılının başından itibaren uygulanacaktır.